§1 Podstawa prawna  


1. Fizjoestetyka Natalia Murzyn - jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne w tym masażu, terapii przeciwobrzękowej, terapii falą radiową.
2. Gabinet znajduje się w Krakowie, przy ulicy Kąpielowej 73a, 30-698 Kraków.
3. Natalia Murzyn posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o nr Z-264605-20230707  z dn. 2023-07-07

 

§2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://fizjoestetyka.com
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.  

 

§3 Cele i zadania  


1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i masażu.
2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

 

 §4 Czas i miejsce świadczenia usług


1. Fizjoestetyka Natalia Murzyn - gabinet jest otwarty od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni świątecznych. 
2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba przy ul. Kapielowa 73a oraz w miejscu wezwania.
3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.  

 

§5 Zasady rezerwacji i odwoływania terapii  


1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 793 888 686 lub online poprzez stronę fizjoestetyka93.booksy.com
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu. 
3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie.
4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie przed umówionym terminem.  

 


§6 Organizacja i przebieg wizyty


1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu zabiegu. 
3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii. 
4. Przed przystąpieniem do zabiegu/terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie. 
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli: 
a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty, 
b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta, 
c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry. 
6. Fizjoestetyka - gabinet prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
7. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek: 
a. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta, 
b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.  

 

§7 Prawa i obowiązki Pacjenta 


1. W czasie korzystania z usług Fizjoestetyka, Pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu, 
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, 
c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
d. pełnej dyskrecji jego osoby, 
e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu, 
f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji. 
2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek: 
a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii, 
b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
c. przestrzegania zasad higieny osobistej, 
d. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
e. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).  

UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Fizjoestetyki.


 §8 Przepisy porządkowe

 
1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających. 
2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości. 
3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową. 


§9 Postanowienia końcowe

 
1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Fizjoestetyka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS.
4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu. 
5. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny: Fizjoestetyka, ul. Kapielowa 73a, 30-698 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fizjoestetyka.com
6. Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.
 


§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych  


1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Obowiązek informacyjny - art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument. Regulamin obowiązuje od 10.01.2024 r.