POLITYKA PRYWATNOŚCI


INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, niniejszym informujemy, że a administratorem danych osobowych jest podmiot, którego dane znajdują się w zakładce „Kontakt” niniejszej strony internetowej.


Fizjoestetyka Natalia Murzyn zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.


Administratorem państwa danych osobowych jest Fizjoestetyka Natalia Murzyn, ul. Kąpielowa 73a, 30-698 Kraków, NIP: 737 209 13 91, Regon: 525554002, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.


DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Inspektorem ochrony danych jest: mgr Natalia Murzyn
Telefon: 788 794 751
Mail: IODmurzyn@gmail.com


CEL PRZETWARZANIA DANYCH


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • Udzielenia świadczenia zdrowotnego – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Rozliczenia świadczenia zdrowotnego – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Realizacji praw pacjenta (przechowywania dokumentacji medycznej, jej udostępniania, jak również realizacji obowiązku informacyjnego) – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Tworzenia dokumentacji medycznej indywidualnej zewnętrznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Wykonywania badań statystycznych – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Przekazania informacji do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Wystawienia na państwa życzenie faktury VAT – na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 • Kontaktu telefonicznego w sprawie wizyty – w przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę;
 • Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w związku z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • Realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w związku z obowiązkiem przesyłania informacji na temat zdarzeń medycznych.


INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ


Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:

 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • Osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • Organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
 • Konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • Podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • Upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 • Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • Komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • Osoby wykonujące zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • Spadkobiercy w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Osoby wykonujące czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Biuro Rachunkowe;
 • Dostawca oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 • Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
 • Centrum e-Zdrowia jako Administrator Danych Systemów informatycznych prowadzonych na podstawie ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia.


OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU


Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:


Dane zawarte w dokumentacji medycznej indywidualnej:

 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta;
 • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia;


Dane zawarte w dokumentacji medycznej zbiorczej – przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.


Dane zawarte w Rejestrze udostępnionej dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.


Dane zawarte na fakturze VAT – przez okres 5 lat – zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24.


DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH


W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych konieczne jest podanie danych niezbędnych do założenia dokumentacji medycznej oraz udzielenia świadczenia zdrowotnego.


Dane osobowe podawane obowiązkowo:


Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666):

 • Imię i nazwisko
 • PESEL
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Adres e-mail – w przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać dokumentację medyczną w formie elektronicznej.


Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 • Imię i nazwisko lub nazwa podatnika i nabywcy towarów lub usług
 • Adres podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.


Dane przetwarzane dobrowolnie:

 • Numer telefonu
 • Adres e-mail – w pozostałym zakresie

Brak podania w trakcie rejestracji lub na etapie późniejszym danych osobowych dobrowolnych (telefon) uniemożliwi Państwu skorzystanie z prawa do uzyskania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ze względu na brak możliwości weryfikacji Państwa tożsamości.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.